CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PRODUCTES DE PLV-DESING.COM


1r. OBJECTE, DEFINICIONS

Definicions:

Prestador del Servei: PLV-DESIGN,  és el creador i propietari de la base de dades (catàleg) que conté una àmplia gamma de línies de encuny de PLVs per cartró, generada i estructurada a partir de dissenys propis, així com de dissenys dels seus proveïdors i d'altres fonts d'accés públic, el que li permet oferir una gran varietat d'encunys als seus clients.

Client: Serà considerat com CLIENT, d'ara endavant, a tota persona física major d'edat, Societat, empresa, associació o qualsevol altra entitat que vulgui contractar Productes i Serveis que siguin oferts per PLV-DESIGN.

Productes: Els productes i serveis que es poden adquirir són línies de encuny de PLVs per cartró en formats PDF i DXF, el disseny pot ser personalitzat pel CLIENT a través d'una aplicació informàtica adequada.

Objecte del contracte: El present contracte té per objecte la regulació de la concessió al CLIENT, d'una llicència d'ús, a través de la xarxa de Telecomunicacions INTERNET, per al'adquisició de dels productes i serveis que PLV-DESIGN ofereix des de la pàgina web www.plv-design.com.

Condicions comunes i legislació aplicable: El CLIENT romandrà constantment informat dels Productes i Serveis disponibles a cada moment, a través de la informació disponible al web www.plv-design.com., Així com per les notificacions, telefòniques, postals o electròniques que se li facin arribar.

Per a la visualització o encàrrec de certs productes o serveis als que el CLIENT vulgui accedir durant la navegació pels diferents llocs de la web, pot sol · licitar-l'acceptació de clàusules addicionals i complementàries a aquestes Condicions Generals que hauran de ser igualment llegides i acceptades pel CLIENT per a l'eficaç prestació del servei o subministrament de productes.

Són també clàusules complementàries a aquestes Generals i part del contracte de cada CLIENT, les específiques que s'acceptin pel mateix i que detallen el tipus de contractació que seleccioneu segons les ofertes puntuals, o qualsevol altre model de contractació que PLV-DESIGN ofereixi, quedant les mateixes annexades convenientment a aquest contracte.
Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa  la Llei 7 / 1988, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, en Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

2 º. FORMA DE PERFECCIÓ

La validesa dels contractes celebrats per via telemàtica queda emparada per l'article 23, apartats 1 i 3, de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic: "Els contractes celebrats per via electrònica tindran la mateixa validesa i produiran tots els efectes de l'ordenament jurídic Civil i Mercantil. "

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d'Acceptació i Lectura de les condicions i després d'haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor segur del web www.plv-design . com o també pel dipòsit o tramesa d'aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional a les oficines de la seu o de les delegacions de l'Empresa.

També són vàlides, qualsevol altra forma de contractació de les prevista en dret, i que les parts utilitzin per formalitzar l'objecte d'aquest contracte.

El CLIENT està d'acord en què no serà necessari confirmar la recepció de l'acceptació del contracte quan aquest s'hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent, tal com estableix l'article 28.3 b) de la Llei 34 / 2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com el que estableix el RD 1906/1999. Les parts accepten equiparar jurídicament la signatura autògrafa del CLIENT a la realitzada mitjançant qualsevol tipus de claus, codis o elements de seguretat identificatius. Sense perjudici d'això, PLV-DESIGN pot exigir quan ho consideri necessari confirmació per escrit. Atesa la naturalesa del contingut de les prestacions que PLV-DESIGN realitza a través dels seus productes i serveis, EL CLIENT renúncia al dret de resolució indicat en l'art. 4 del RD 1906/1999 en no ser aplicable segons el que estableixen les disposicions reguladores del comerç minorista.

En els casos en què el CLIENT usuari dels serveis i productes de PLV-DESIGN sigui una societat mercantil o qualsevol altra Persona Jurídica, l'entitat contractant respondrà en cada moment sobre la vàlida i efectiva autorització o apoderament de les persones físiques que celebrin aquest contracte i no podrà oposar per la manca d'autorització o el defecte o revocació de poders, la contraprestació als serveis i productes facilitats per PLV-DESIGN.
El CLIENT accepta expressament que PLV-DESIGN pugui arxivar el contracte en els servidors segurs de la companyia, a manera de lliurament telemàtica, i queda disponible per a la consulta des de la pàgina web www.plvdesign.com, des d'on el CLIENT podrà imprimir o arxivar una còpia. En cas de discrepància entre la còpia del CLIENT i el contracte arxivat, prevaldrà aquest últim. La integritat i validesa queda assegurada mitjançant la signatura digital plasmada en aquest document, el que garanteix la identitat del signant, la integritat del contingut signat i el no repudi del signant. Així mateix, el CLIENT accepta expressament que totes les notificacions, comunicacions i informació que PLV-DESIGN hagi remetre o facilitar-com a conseqüència dels serveis subscrits i operacions realitzades, es facin, sempre que la llei ho permeti, per mitjans electrònics.

3 º. FORMA DE CONTRACTACIÓ.

En el moment de la contractació el CLIENT pot optar per qualsevol de les modalitats existents en cada moment a la web de PLV-DESIGN o bé ofertes per qualsevol altre mitjà.

La selecció de la modalitat de contractació, obligarà al CLIENT a la lectura i acceptació de les condicions específiques que puguin requerir per a regular aquesta modalitat i que, si s'escau, quedaran annexes a aquest contracte en el moment de la seva acceptació.

Davant l'existència de clàusules oposades entre les condicions específiques i les generals, romandrà l'estipulat en les últimes.

Descripció general de la principal modalitat de contractació per al CLIENT:

Alta Gratuïta com CLIENT de PLV-DESIGN amb pagament de productes i serveis per consum realitzat en cada sessió que realitzi segons les tarifes de productes i serveis disponibles a cada moment, i l'alta com a nou CLIENT gratuïta.

La modalitat de pagament possible és mitjançant el sistema de pagament PAYPAL o mitjançant pagament per targeta-TPVV utilitzant la passarel.la de pagament habilitada per PLV-DESIGN i gestionada per entitat bancària.

En ambdós casos el pagament es realitza en un servidor segur. Al moment de realitzar el pagament, PLV-DESIGN emet la factura corresponent a aquest. Per raons de seguretat PLV-DESIGN no demana, ni emmagatzema en cap manera les dades de pagament, quedant tot el procés de compra a càrrec de l'entitat que gestiona el pagament. PLV-DESIGN només rep, per part de l'entitat, el codi d'autorització o, si no la causa de la decisió de l'operació (targeta denegada, caducada, etc.)

L'Empresa aplicarà aquesta forma de contractació per defecte si no s'ha convingut cap altra, de forma expressa, amb el client.

4 º TARIFES.
El cost dels productes i serveis prestats per PLV-DESIGN, quedaran establerts en l'Índex de Tarifes vigents que es visualitzin en cada moment a través del web de PLV-DESIGN costat de cada producte o servei que s'ofereixi mitjançant descripció inequívoca, icones , finestres, o qualsevol altre mitjà indicatiu del preu en moneda euro, €, clarament reconeixible en el moment del seu consum.

L'Empresa es reserva el dret a modificar les tarifes de qualsevol dels seus productes, en qualsevol moment, aplicant aquesta modificació per les parts des que sigui incorporada a l'esmentada web i conforme el que estableix la clàusula "Integritat i Modificació del Contracte" d'aquestes Condicions generals de contractació. Sobre els preus fixats s'aplicarà les taxes, impostos o gravàmens, que en cada moment estiguin vigents i s'hagin d'aplicar legalment.

5. LEGITIMITAT I PROCEDÈNCIA DELS PRODUCTES

PLV-DESIGN garanteix tant la legitimitat de les fonts utilitzades en l'elaboració dels seus productes, com els procediments duts a terme per a la seva creació, així com la legalitat en l'obtenció d'aquests.

6 º. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts accessibles a través dels Serveis prestats per PLV-DESIGN estan subjectes a drets de propietat intel lectual i industrial d'aquesta o d'altres tercers titulars dels mateixos.

En cap cas la prestació d'aquests Serveis per PLV-DESIGN implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets. L'accés del CLIENT a aquests continguts a través dels Serveis prestats per PLV-DESIGN no confereix al CLIENT cap dret d'explotació, utilització, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de PLV-DESIGN o del tercer titular dels drets afectats.

7 º RESPONSABILITAT.

7.1. PLV-DESIGN no es fa responsable dels danys que pugui ocasionar l'incorrecte funcionament de la WEB motivats per mitjans tècnics externs, com ara qualsevol element de maquinari necessari perquè funcioni la informació subministrada o per realitzar la connexió, declinant expressament qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa telefònica.

7.2. PLV-DESIGN no garanteix la comercialitat i idoneïtat de la línia de troquel PLV adquirida pel CLIENT per a una finalitat concreta.
Igualment, queda sota la discreció del CLIENT i per això allibera PLV-DESIGN de tota responsabilitat per la possible manca d'adequació del producte adquirit per a la finalitat pretesa pel CLIENT.

7.3. En qualsevol cas, la responsabilitat de PLV-DESIGN respecte dels danys causats mitjançant negligència greu, així com la indemnització de danys i perjudicis i abonament d'interessos en cas de falta de compliment, no excedirà en cap cas, per pacte exprés de les parts , de la quantitat pagada pel CLIENT a PLV-DESIGN per l'adquisició del producte adquirit.

7.4. Les claus d'usuari i contrasenya que PLV-DESIGN pugui proporcionar al CLIENT per accedir als seus serveis i productes són personals i intransferibles. L'ús, emmagatzematge, cessió i confidencialitat d'aquestes claus són, en tot moment, responsabilitat del CLIENT.

El CLIENT no pot oposar el pagament a PLV-DESIGN dels consums realitzats pel personal al seu càrrec o per qualsevol tercer, que hagin tingut accés a les claus, encara que s'hagin produït al marge de les seves directrius o per la manca de control o la deguda diligència de la seva custòdia o errades en les mesures de seguretat dels seus sistemes o qualsevol altra causa aliena a PLV-DESIGN.

7.5. PLV-DESIGN es reserva el dret a refusar la prestació de serveis o el lliurament de productes al CLIENT per motius comercials d'usos i polítiques d'interès empresarial, i per tant també al cobrament dels preus establerts en cada moment com a contraprestació a aquests.

7.6. PLV-DESIGN adverteix de la possible utilització de mecanismes d'autenticació de dades que permeten comprovar de forma segura la identitat de l'usuari per tal d'evitar suplantacions i accessos no autoritzats. Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerats com a delicte de falsedat de documents mercantils.
PLV-DESIGN es reserva el dret de posar en coneixement de les autoritats i cossos de seguretat de l'Estat intents fraudulents de suplantació d'identitat en la contractació dels seus serveis.

8 º. SUBCONTRACTACIÓ.

PLV-DESIGN es reserva el dret a subcontractar amb altres persones físiques o jurídiques per tal poder dur a terme les obligacions derivades d'aquest contracte.

9 º. CESSIÓ.

El CLIENT no podrà transferir aquest contracte, ni delegar cap de les obligacions derivades d'aquest, sense el previ consentiment de PLV-DESIGN. Aquesta companyia, tot i això cedir els drets i obligacions derivats d'aquest contracte, informant d'això i sense requerir el consentiment del CLIENT.

10 º. IMPOSTOS.

Tots els preus i tarifes a què faci referència el present contracte no inclouen cap tipus d'impostos, per la qual cosa hauran de ser
incrementats acord amb el que preveuen els impostos que els siguin aplicables al dia de la seva facturació.

11 º. MODIFICACIONS

PLV-DESIGN es reserva el dret a modificar els seus programes i catàleg de productes, així la sistematització de les dades subministrades i les característiques tècniques d'accés i transmissió.

Igualment es reserva el dret d'interrompre parcialment o totalment el servei per canvis tècnics o avaries.
.
L'Empresa es reserva el dret a crear o afegir nous productes, modificar, substituir, revisar i / o millorar o anular qualsevol dels productes i serveis oferts en la WEB, així com introduir els elements necessaris per facilitar el control de la seva utilització durant la vigència d'aquest contracte i dels seus annexos.

12 º. INTEGRITAT ANUL.LADA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.

Aquestes condicions deixen sense efecte tots els acords, enteses i compromisos previs entre les parts, i constitueixen, juntament amb les condicions específiques de contractació que puguin existir, la totalitat de l'acord entre PLV-DESIGN i el CLIENT. Si alguna de les clàusules d'aquest contracte fos anul.lable o nul de ple dret, es tindran per no posades, mantenint la resta del contracte tota la seva força vinculant entre les parts.

13 º. SUBMISSIÓ

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment del contracte, les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que pugui correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona. No obstant això, de tenir el CLIENT la consideració de "consumidor", no se li aplicarà la clàusula de submissió abans exposada, sinó que el fur aplicable serà el que en cada moment li correspongui en funció d'aquesta consideració.

En Compliment de la normativa en matèria de defensa i protecció dels consumidors i usuaris, l'informem que PLV-DESIGN posa a la seva disposició models de fulls de queixes i reclamacions. Per demanar dirigeixi un mail a info@plv-design.com.

14 º. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, PLV-DESIGN informa al CLIENT, que les dades de caràcter personal necessàries com a conseqüència de la sol licitud de contracte, transaccions, i / o contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, així com els processos informàtics respecte de dades ja registrats, seran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat de PLV-DESIGN, autoritzant a aquesta societat per al tractament d'aquestes dades. La recollida i el citat tractament tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta entre les parts, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats i l'adequació dels mateixos a les preferències i gustos dels usuaris.

Així mateix, les seves dades també podran ser utilitzades per a poder oferir informació relativa als diferents productes i serveis que ofereix PLV-DESIGN. En cas de no estar interessat en que les seves dades siguin tractades per a la finalitat prevista en aquest paràgraf, si us plau, envieu-nos un email a l'adreça info@plvdesign.com També l'informem que podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a aquesta companyia en la forma que està disponible a la pàgina web www.plvdesing.com

En facilitar les dades demanades, vostè declara que els mateixos són certes, exactes i completes i autoritza expressament a PLV-DESIGN el tractament per als fins anteriorment informats. En particular, autoritza l'ús del seu correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica per a les finalitats abans esmentades.

Pot exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant la remissió d'una comunicació per escrit a info@plv-design.com, havent d'incloure el seu nom, cognoms, fotocòpia del seu DNI, un domicili a efecte de notificacions i indicar expressament el dret que desitja exercir.

En el cas que aquest contracte fos subscrit per una entitat jurídica, el consentiment atorgat pels apoderats o autoritzats als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002, s'entendrà donat tant en el seu propi nom com en el de l'entitat jurídica a la qual representen. La resposta a les qüestions que se li han plantejat i les dades demanades per formalitzar la seva relació amb PLV-DESIGN és totalment potestativa, no hi ha obligació per part de PLV-DESIGN de demanar al CLIENT el seu consentiment per a la recollida de les dades al referir-se aquests a les parts del contracte o precontracte de la relació negocial i sent necessaris per al manteniment i compliment. D'aquesta manera, la negativa del CLIENT a facilitar les dades de caràcter personal que se li hagin pogut demanar, determinarà la manca de validesa d'aquest contracte quan siguin necessaris per a la finalitat abans esmentada. El client ha de comunicar a PLV-DESIGN qualsevol modificació en les dades de caràcter personal per a la correcta gestió i qualitat del servei i de les dades tractades, en especial els referents a les dades de contacte, com el domicili, domiciliació bancària, correu electrònic, telèfon ... etc.

Vostè autoritza expressament a PLV-DESIGN per gravar en la seva integritat, mitjançant qualsevol suport tècnicament vàlid a aquest efecte, les comunicacions telefòniques i / o telemàtiques produïdes o derivades de la utilització de qualsevol servei de PLV-DESIGN per tal de poder acreditar la realització de qualsevol tràmit relatiu a la sol licitud i contractació de productes i / o serveis, avaluar la qualitat i eficiència del servei prestat, així com poder atendre les reclamacions i / o incidències que puguin tenir lloc, podent emprar-les esmentades enregistraments com a mitjà de prova per qualsevol procediment judicial o arbitral que entre ambdues parts es pogués plantejar directament o indirectament. En qualsevol cas, vostè podrà obtenir una còpia de les indicades enregistraments, si així ho demana, així com duplicat o transcripció de les mateixes.

De cada accés a la nostra pàgina web, es guarda l'adreça IP, per tal de poder identificar les operacions i accessos realitzats pels usuaris en els accessos a la nostra pàgina web. Quant a l'ús de cookies, les mateixes s'utilitzen per al manteniment de les sessions, així com per al manteniment de dades de l'usuari (login, codi d'usuari, codi de campanya, etc.) Que permet implantar funcionalitats del tipus "recordi'm a aquest lloc ", gestió de campanyes, etc. La durada de les galetes és d'1 mes.